Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Onder IT Formule wordt tevens verstaan haar werknemers.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Opdrachtgever: het Bedrijf dat een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.

5. Dienstverlener: de rechtspersoon die diensten (op afstand) aan opdrachtgever aanbiedt.

6. Diensten en producten: de diensten die IT Formule aanbiedt, zijn VoIP-diensten, het tot stand brengen van (internet)verbindingen tussen klanten, klantlocaties, datacenters en Cloud leveranciers, alsmede IT-infrastructuurnetwerken en het aanbieden van hardware (producten). Daarnaast verzorgt IT Formule onderhouds-, configuratie en installatiewerkzaamheden, ondersteuning op afstand en op locatie en eventuele overige werkzaamheden e.e.a. indien zulks op de offerte wordt vermeldt.

7. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst door IT Formule ter zake de door de Opdrachtgever aangevraagde diensten en-/of producten.

8. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening en/of verkoop van producten (op afstand) waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.

9. Website: de website die IT Formule gebruikt is https://www.itformule.nl/.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van IT Formule, elke overeenkomst tussen IT Formule en Opdrachtgever en op elke dienst die door IT Formule wordt aangeboden.

2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal IT Formule aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien. De van toepassing zijnde algemene voorwaarden worden in elk geval op de website van IT Formule gepubliceerd zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager voor desgewenst latere kennisneming.

3. Opdrachtgever wordt tevens in de opdrachtbevestiging gewezen op de algemene voorwaarden.

4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met IT Formule is overeengekomen.

5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

7. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

8. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

9. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door IT Formule gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.

2. IT Formule is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft IT Formule het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor IT Formule gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen IT Formule niet binden. Eventuele specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.

4. Indien aanvaarding afwijkt van het Aanbod, is IT Formule niet gebonden. De overeenkomst komt niet tot stand overeenkomstig de afwijkende aanvaarding, tenzij IT Formule expliciet anders overeenkomt.

5. Levertijden in het aanbod van IT Formule zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht IT Formule niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor vervolg- of toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte (het aanbod) heeft aanvaard.

2. Indien Opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan IT Formule, zal IT Formule de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal een maand geldig, daarna kan IT Formule niet meer aan dit aanbod gehouden worden.

3. IT Formule is niet gehouden aan een aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door IT Formule zijn opgesteld en bevestigd aan Opdrachtgever.

5. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Bedrijven. Indien IT Formule kosten heeft gemaakt ter uitvoering van de opdracht is Opdrachtgever gehouden om deze kosten te voldoen. IT Formule behoudt steeds het recht om een aanvullende schadevergoeding te vorderen.

6. Het herroepingsrecht is in ieder geval uitgesloten ten aanzien van de volgende Producten:

●      Software, beeld- of geluidsdragers of computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling is verbroken;

●      Speciaal voor u bestelde en/of samengestelde producten (CTO/ BTO);

●      Producten waar uitdrukkelijk vermeld staat dat het recht niet geldt;

●      Digitale producten zoals downloadbare software (ESD), software licenties en gift cards;

●      Producten waar een contract aan verbonden is;

●      Apple DEP orders;

●      Uitgevoerde diensten kunnen niet worden geretourneerd.

7. IT Formule is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien IT Formule het vermoeden heeft dat Opdrachtgever niet kan voldoen aan zijn (financiële) verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst of de aard van de overeenkomst dusdanig anders is dan Opdrachtgever bij het aangaan ervan heeft doen voorstellen, dan wel indien Opdrachtgever in verzuim verkeert, is IT Formule gerechtigd de Overeenkomst per direct te beëindigen. Opdrachtgever is steeds verplicht de reeds gemaakte kosten van IT Formule te vergoeden.

8. Indien een overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, maar voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der Partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen Partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een termijn van 2 maanden in acht te worden genomen en dient te worden opgezegd tegen het einde van de desbetreffende kalendermaand. Opzegging kan enkel schriftelijk geschieden.

9. Indien een overeenkomst van onbepaalde tijd is aangegaan tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft IT Formule recht op betaling voor reeds verrichte werkzaamheden alsmede de ten behoeve van de Overeenkomst gemaakte kosten.

10. Een overeenkomst van bepaalde tijd kan nimmer door Opdrachtgever tussentijds opgezegd worden.

 

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en IT Formule een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.

2. Zowel Opdrachtgever als IT Formule kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien IT Formule ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding volledig te voldoen.

4. Opdrachtgever kan een overeenkomst slechts tussentijds opzeggen met vergoeding van het overeengekomen geldbedrag. IT Formule is gerechtigd om de daadwerkelijk gemaakte kosten ten behoeve van reis- en verblijfkosten, alsmede de daadwerkelijk gemaakte kosten in het kader van de uitvoering van de overeengekomen opdracht in rekening te brengen, vermeerderd met een direct opeisbare schadevergoeding ter hoogte van de door IT Formule geleden schade.

5. Zowel Opdrachtgever als IT Formule kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is IT Formule nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

7. Indien de overeenkomst tussentijds (gedeeltelijk) beëindigd wordt, zal IT Formule in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien dit niet mogelijk is, en Opdrachtgever hierdoor schade lijdt, komt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever. IT Formule kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Indien IT Formule ten gevolge van de tussentijdse opzegging schade lijdt, is IT Formule gerechtigd om een direct opeisbare schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever ter hoogte van de door IT Formule geleden en te lijden schade.

 

Artikel 6 – Meerwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, al dan niet doordat Opdrachtgever een verkeerde inschatting heeft gemaakt voor de benodigde dienst en IT Formule op de juistheid van de door Opdrachtgever verstrekte informatie mocht afgaan, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. IT Formule is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten. Meerkosten worden niet in rekening gebracht indien deze niet aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen.

2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de dienstverlening, zal IT Formule Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de meer werkzaamheden.

3. IT Formule is gerechtigd om een verzoek tot wijziging van de overeenkomst te weigeren indien dit gevolgen heeft voor de kwaliteit en/of kwantiteit voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

4. Door het wijzigen van de overeenkomst kan de voltooiing van de werkzaamheden worden beïnvloed. IT Formule zal Opdrachtgever hierover informeren.

 

Artikel 7 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Indien IT Formule op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, zullen hiervoor bijkomende kosten (waaronder, maar niet beperkt tot reis- en verblijf- en vervoerskosten) gerekend worden.

2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is IT Formule gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden op het moment dat de prijswijziging ingaat.

4. Indien overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot of aanbetaling te voldoen alvorens IT Formule aanvangt met haar dienstverlening. Indien Opdrachtgever het volledige bedrag bij wijze van een voorschot voldoet, kan IT Formule ervoor kiezen Opdrachtgever een korting te geven op diens aankoopbedrag.

5. Opdrachtgever is gehouden om de diensten/producten van IT Formule te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

6. Opdrachtgever dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van IT Formule. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van IT Formule een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

7. Indien overeengekomen, kunnen bijkomende kosten en/of spoedkosten gerekend worden indien de werkzaamheden plaatsvinden buiten de gebruikelijke werkuren, of binnen een specifieke periode afgerond dienen te zijn.

8. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is IT Formule gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

9. IT Formule is gerechtigd haar prijzen aan te passen. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan voor IT Formule (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door IT Formule ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, onderdelen of valutaschommelingen, e.d. is IT Formule gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

10. IT Formule is te allen tijde gerechtigd om de tarieven en voorwaarden van de aangeboden diensten en producten aan te passen waarover Opdrachtgever tijdig geïnformeerd zal worden.

 

Artikel 8 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen), is Opdrachtgever in verzuim en zal Opdrachtgever een schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het opeisbare bedrag te voldoen.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal IT Formule zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW jo. artikel 241 Rv het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien IT Formule meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4. IT Formule is gerechtigd om de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. IT Formule kan een betaling weigeren indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling wenst aan te houden.

 

Artikel 9 – Uitvoering dienstverlening

1. IT Formule zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. Bij de uitvoering van de diensten is IT Formule niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor IT Formule, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.

3. IT Formule is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

4. Indien en voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijk verzoekt om een SLA, kan IT Formule dit overeenkomen. Afspraken over een serviceniveau (Service Level Agreement (SLA)) worden slechts uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. IT Formule zal Opdrachtgever informeren over alle omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn op (de beschikbaarheid van) het serviceniveau.

5. IT Formule vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen is. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart IT Formule expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. IT Formule zal de (gevolg)schade in rekening brengen bij Opdrachtgever die gehouden is de schade aan IT Formule te vergoeden.

6. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan IT Formule de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of volledig heeft betaald.

7. IT Formule heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

8. IT Formule is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat IT Formule is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens,tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor IT Formule kenbaar behoorde te zijn.

9. Opdrachtgever verplicht zich ertoe om IT Formule op een goede wijze in de gelegenheid te stellen de overeengekomen Diensten en Werkzaamheden te verrichten.

10. Indien door IT Formule (of door haar ingeschakelde derden) werkzaamheden verricht op een (door Opdrachtgever aangewezen) locatie draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door IT Formule in redelijkheid gewenste faciliteiten.

11. Opdrachtgever is verplicht de werkomgeving te laten voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en de arbeidsomstandighedenwet. Bij gebreke hiervan worden de kosten verhaald op Opdrachtgever.

12. Opdrachtgever vrijwaart IT Formule voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

13. Opdrachtgever inventariseert de risico’s voor zijn onderneming op basis van de door IT Formule verstrekte inlichtingen en treft indien nodig aanvullende maatregelen. IT Formule is hierbij bereid naar redelijkheid medewerking te verlenen aan de verdere maatregelen tegen een nader te bepalen vergoeding. IT Formule is nimmer verantwoordelijk voor herstel van verminkte of verloren gegevens.

 

Artikel 10 – Onderhoud

1. Indien overgekomen, zal IT Formule onderhoud verrichten op basis van een inspanningsverplichting. Onderhoudswerkzaamheden geschieden doorgaans op basis van abbonnementsbasis en/of op basis van nacalculatie.  De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen.

2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen schriftelijk te melden aan IT Formule, waarna IT Formule overeenkomstig haar gebruikelijke procedures de fouten de storing en/of gebreken naar haar beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is IT Formule gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden. Indien er geen enkele wijze tussen partijen is overeengekomen, dient de melding per e-mail worden verricht, waarna Opdrachtgever bij hele urgente zaken IT Formule belt.

3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan IT Formule. Bij gebreke van medewerking is IT Formule gerechtigd om het onderhoud op te schorten en/of te beperken.

4. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van IT Formule, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de apparatuur, alsmede de instructies aan en het gebruik van de apparatuur door gebruikers.

5. Afspraken over onderhoud kunnen slechts met inachtneming van een termijn van 48 uur worden afgezegd. Bij afzegging binnen 24 uur worden kosten in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Bij twijfel over een datum en/of tijdstip is de afspraak in de agenda van IT Formule leidend.

6. IT Formule behoudt zich onder meer het recht voor om zijn onderhoudsverplichtingen op te schorten voor de tijd dat op de plaats van de opstelling van de apparatuur omstandigheden voordoen die naar het oordeel van IT Formule risico’s ten aanzien van de veiligheid of gezondheid van de medewerkers van IT Formule met zich meebrengen.

7. Na ontvangst van de melding zal IT Formule zich overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures naar beste vermogen inspannen fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur dan wel apparatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door IT Formule te bepalen wijze en termijn dan wel overeenkomstig de schriftelijke overeenkomst (Service Level Agreement) aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. IT Formule is nimmer aansprakelijk voor enige (gevolg)schade indien na het oordeel van Opdrachtgever niet tijdig door IT Formule is gereageerd op een melding.

8. Het onderhoud van programmatuur omvat mede de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de programmatuur, doch enkel en alleen indien dit schriftelijk is overeengekomen. Twee maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is IT Formule niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de voorgaande versie en tot het verlenen van ondersteuning en/of onderhoud met betrekking tot een voorgaande versie. IT Formule kan verlangen dat voor deze verbeterde versies en/of het verrichten van onderhoud, alsmede de aangepaste licentie(s) een vergoeding wordt betaald, indien dit niet is overeengekomen tussen Partijen. Een en ander wordt na overleg met Opdrachtgever in rekening gebracht.

9. IT Formule kan verlangen dat Opdrachtgever (of een medewerker) aanwezig is bij de onderhoudswerkzaamheden of Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat IT Formule zonder enig beletsel toegang zal verkrijgen tot de locatie waar het onderhoud verricht dient te worden. Indien werkzaamheden buiten de gebruikelijke kantoortijden verricht dienen te worden, en Opdrachtgever (en/of zijn medewerker(s)) niet meer aanwezig is, is IT Formule nimmer verantwoordelijk voor het correct afsluiten van het pand waar bIT Formule haar werkzaamheden verricht.

10. Ingeval van onderhoud op afstand dient Opdrachtgever zorg te dragen voor een adequate infrastructuur om dat mogelijk te maken.

 

Artikel 11 – Service level agreement (SLA)

1. De inhoud en omvang van door IT Formule te verrichten onderhoudsdiensten en de eventueel bijbehorende serviceniveaus dienen in een aparte schriftelijke overeenkomst tussen Partijen vastgelegd te worden. Bij gebreke van een SLA is IT Formule verplicht zich naar beste vermogen in te spannen alle meldingen binnen een redelijke termijn op te pakken en te verhelpen.

2. Eventuele afspraken betreffende onderhoud (of SLA) zijn uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Opdrachtgever is verplicht IT Formule te informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over een serviceniveau worden gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid gemeten met het buiten beschouwing laten van vooraf aangekondigde buitengebruikstelling wegens onderhoud alsmede met omstandigheden die buiten de invloedssfeer van IT Formule zijn gelegen en met inachtneming van de dienst als geheel gedurende de duur van de Overeenkomst. Behoudens tegenbewijs zal de door IT Formule gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

3. Alle werkzaamheden die niet onder de schriftelijk onderhoudsovereenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van IT Formule. Indien hiervoor onderhoud voor verricht dient te worden, is Opdrachtgever gehouden om het gebruikelijke uurtarief te voldoen.

4. Opdrachtgever is verplicht om van alle programmatuur van de aan te dragen apparatuur voor onderhoud, een (reserve)kopie te hebben gemaakt. Opdrachtgever is hiervoor zelf verantwoordelijk.

5. IT Formule is nimmer gehouden tot herstel van als gevolg van storingen en/of onderhoud verminkte of verloren gegane gegevens.

 

Artikel 12 – Reparatie

1. Alvorens een aanvang wordt gemaakt met de reparatie, zal IT Formule een inschatting maken van de eventuele kosten en de te vervangen onderdelen.

2. Indien tijdens onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan het geschatte bedrag, dient Opdrachtgever toestemming te geven voor reparatie. Slechts na de toestemming vindt de reparatie plaats. Opdrachtgever s gerechtigd om af te zien van verdere dienstverlening door IT Formule en betaalt dan alleen de kosten voor verzending/transport van de apparatuur.

4. IT Formule is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van de apparatuur, de toebehoren en accessoires, vanaf het moment van transport naar IT Formule tot aan het moment van retournering aan Opdrachtgever.

5. IT Formule geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan apparatuur met vocht- of valschade wordt alleen garantie gegeven op de vervangen onderdelen.

6.IT Formule is niet verantwoordelijk voor eventueel dataverlies ten gevolge van reparaties. Opdrachtgever is hiermee bekend. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van de data.

 

Artikel 13 – Internet en telecommunicatievoorziening

1.IT Formule levert aan Opdrachtgever de overeengekomen internetvoorziening en/of telecommunicatievoorziening overeenkomstig de schriftelijk specificaties.

2. IT Formule heeft steeds het recht redelijke beperkingen te stellen aan de transmissiesnelheden en de hoeveelheden dataverkeer van Opdrachtgever indien IT Formule dit noodzakelijk acht, tenzij Partijen anders overeenkomen.

3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de instructies aan en het gebruik door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot Opdrachtgever staan.

4. Opdrachtgever dient te beschikken over geschikte faciliteiten (adequate apparatuur en programmatuur) voor de toegang tot het internet c.q. telecommunicatie, tenzij IT Formule dit verzorgt.

5. IT Formule verstrekt de benodigde codes en instellingen zijn om vanuit het desbetreffende systeem van Opdrachtgever toegang te bewerkstelligen tot het internet/telecommunicatie. Opdrachtgever dient zelf de juiste invoering van deze codes en instellingen in haar systeem te verwerken.

6. Het ter beschikking stellen van de internet en telecommunicatievoorziening van IT Formule wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij uitdrukkelijk een resultaat met voldoende bepaaldheid is omschreven.

 

Artikel 14 – Misbruik

1. Opdrachtgever dient zich te allen tijde te onthouden van alle handelingen en gedragingen welke tot enig misbruik van de door IT Formule verleende internet en telecommunicatievoorziening kunnen leiden. Opdrachtgever eerbiedigt de rechten en privacy van derden, verspreid geen gegevens in strijd met de wet of virussen en/of andere schadelijke programma’s, verschaft geen ongeoorloofde toegang tot systemen, geen virussen of andere schadelijke programma’s en onthoudt zich van strafbare feiten en schending van wettelijke verplichtingen.

2. IT Formule is nimmer aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het misbruik, inbreuken en/of gebruik van het internet of telecommunicatievoorziening.

3. Opdrachtgever vrijwaart IT Formule van alle aanspraken van derden welke worden veroorzaakt door de door IT Formule verleende internet en telecommunicatievoorziening.

4. IT Formule is voorts niet aansprakelijk voor inbreuken van buitenaf op de internet en telecommunicatievoorziening, welke niet aan IT Formule kan worden toegerekend.

 

Artikel 15 – Storingen

1. Storingen dienen gemeld en opgelost te worden zoals schriftelijk overeengekomen. Indien wenselijk, is Opdrachtgever gehouden medewerking te verlenen. IT Formule is daarenboven gerechtigd om kosten in rekening te brengen indien de storing verband houdt met onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van en door Opdrachtgever, of gebruiksvoorschriften niet nageleefd worden. IT Formule kan daarnaast de toegang tot het internet geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen.

2. IT Formule staat niet in voor de ongestoorde beschikbaarheid en onbeperkte toegang tot en van de overeengekomen internet en telecommunicatievoorziening en bandbreedte. IT Formule doet al het noodzakelijke om Opdrachtgever optimaal gebruik te laten maken van de internet en telecommunicatievoorziening.

3. Opdrachtgever begrijpt en accepteert dat de uitvoering van telecommunicatievoorziening negatief kan worden beïnvloed of tijdelijk of geheel niet beschikbaar kan zijn in verband met fysieke factoren en door atmosferische omstandigheden, storingen en problemen met de door IT Formule en/of Opdrachtgever gebruikte programmatuur. IT Formule is nimmer jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor schade dan wel kosten dienaangaande.

 

Artikel 16 – (Web)hosting

1. Indien de overeenkomst de terbeschikkingstelling van schijfruimte van apparatuur omvat, zal Opdrachtgever de overeengekomen schijfruimte niet overschrijden, tenzij de overeenkomst de gevolgen hiervan uitdrukkelijk regelt. Opdrachtgever gebruikt de schijfruimte voor het plaatsen van webpagina’s van de aan de hostingdienst gekoppelde domeinnaam, e-mail, data, telefonie, software en/of applicaties. Het dataverkeer dat Opdrachtgever in een bepaalde periode niet gebruikt, kan iet overgedragen worden naar een volgende periode. Overschrijding van de schijfruimte heeft tot gevolg dat Opdrachtgever hiervan de meerkosten dient te vergoeden.

2. De Overeenkomst omvat slechts het verzorgen of ter beschikking stellen van uitwijk- backup-, en recoverydiensten indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

3. Opdrachtgever is verantwoordelijkheid voor het beheer, controle van de instellingen, het gebruik van de dienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet, alsmede voor de instructie(s) aan en het gebruik door gebruikers.

4.  Indien niet uitdrukkelijk overeengekomen, is Opdrachtgever gehouden om de (hulp)programmatuur zelf te installeren en inrichten, parametriseren, tunen en overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen. IT Formule niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 17 – (Op)Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld sprake is van een vertraging in de vergunningsaanvraag, Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door IT Formule of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft IT Formule recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Een opgegeven termijn is nooit een fatale termijn.

2. De door IT Formule opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen, afhankelijk van omstandigheden, verlengd worden met een nadere termijn. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de verwachte leveringstermijn zodra hier meer duidelijkheid over is.

3. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door IT Formule bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Noch kan IT Formule aansprakelijk gesteld worden voor schade die Opdrachtgever ten gevolge van de vertraging lijdt.

4. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is IT Formule gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.

5. IT Formule spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.

6. De aard van de werkzaamheden van IT Formule kan met zich meebrengen dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart IT Formule nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en IT Formule.

7. Opdrachtgever heeft een afnameverplichting. Ingeval van weigering of nalatigheid met het verstrekken van eventuele benodigde instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is IT Formule gerechtigd om de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8. IT Formule is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt, of dit is uitgesloten in de overeenkomst. IT Formule is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 18 – Garanties

1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen in de offerte (doorgaans bedraagt de garantietermijn 1 jaar). Garanties strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen en is beperkt tot de fabrieksgarantie van de betreffende zaak.

2. IT Formule staat er niet voor in dat de dienstverlening foutloos of zonder onderbrekingen wordt verleend. IT Formule kan gezien de aard en werking van internet er niet voor instaan dat internet te allen tijde beschikbaar en toegankelijk alsmede deze en overige voorzieningen te allen tijde ongestoord en continu beschikbaar en raadpleegbaar zijn.

3. IT Formule staat ervoor in dat de zaken voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels en/of voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. De garantie strekt nooit verder dan hetgeen door de fabrikant is aangegeven.

3. IT Formule voert de diensten en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat IT Formule in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.

4. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door IT Formule gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.

5. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is IT Formule gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepaling zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden.

6. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan de gestelde garanties, zal IT Formule de zaak binnen redelijke termijn naar keuze van IT Formule, vervangen of zorg dragen voor herstel indien dit in de garantietermijn valt. In geval van vervanging verbindt Opdrachtgever zich reeds om de vervangen zaak aan IT Formule te retourneren en de eigendom aan IT Formule te verschaffen. IT Formule is gerechtigd de apparatuur kosteloos te vervangen door andere, soortgelijke maar niet noodzakelijkerwijs identieke apparatuur.

7. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van IT Formule Opdrachtgever of derden zelf de producten c.q. zaken hebben geïnstalleerd,  wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is, of blootgesteld zijn aan abnormale omstandigheden of in strijd met de aanwijzingen van IT Formule heeft behandeld, of sprake is van natuurschade.

8. Indien de door IT Formule verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot die welke door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt.

9. Gebreken in de resultaten van de IT Formule geleverde diensten, ten gevolge van producten, apparatuur, programmatuur, procedures, bedieningshandelingen en/of informatiedragers waarvoor IT Formule uitdrukkelijk verantwoordelijk is, wordt door IT Formule zoveel mogelijk hersteld nadat zij hiervan een schriftelijke melding van Opdrachtgever heeft ontvangen.  Indien de gebreken niet zijn toe te rekenen aan IT Formule maar het gevolg zijn van fouten en/of onvolkomenheden van Opdrachtgever, worden de (herstel)kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

10.  De garantie voor reeds gebruikte zaken bedraagt maximaal negentig (90) dagen vanaf datum van aflevering. Garantie op nieuwe zaken is maximaal twee jaren, vanaf datum van (af)levering.

 

Artikel 19 – Reclamaties

1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen acht dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt c.q. of IT Formule aan de eisen van goed vakmanschap heeft voldaan. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. IT Formule erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van de zaak door Opdrachtgever.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen acht kalenderdagen na levering, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van het werk schriftelijk aan IT Formule te worden gemeld op info@itformule.nl. Indien een dergelijk gebrek niet binnen deze termijn is gemeld bij IT Formule, vervalt het recht op reclamatie ter zake van zichtbare gebreken. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

4. Onzichtbare gebreken zijnde gebreken die Opdrachtgever bij grondige inspectie van de ontvangen zaken niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, dienen aan IT Formule  terstond na ontdekking van dat gebrek schriftelijk te worden gemeld.  Indien niet terstond gereclameerd wordt ten aanzien van ontdekte onzichtbare gebreken, vervalt voor Opdrachtgever het recht op reclamatie ter zake van die gebreken.

5. Indien Opdrachtgever zijn reclamatierecht gebruikt, zal hij in overleg treden met IT Formule, met overlegging van relevant bewijsmateriaal. Opdrachtgever is verplicht de tekortkomingen duidelijk te omschrijven zodat IT Formule in de gelegenheid wordt gesteld om het gebrek te herstellen. IT Formule kan de reclamatie controleren tijdens een inspectie. Hiertoe kan Opdrachtgever een afspraak maken. Het indienen van reclamaties schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

6. Opdrachtgever kan niet reclameren ten aanzien van geringe, in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen en/of afwijkingen welke technisch onvermijdelijk zijn en in het handelsverkeer worden toegelaten.

7. Reclamaties of klachten met betrekking tot een deel van de geleverde zaken kunnen nimmer aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering en schorten de betalingsverplichting niet op.

8. In geval van een terechte reclamatie heeft IT Formule (indien mogelijk) de keuze tussen het aanpassen van reeds gefactureerde bedragen of het alsnog verrichten van (herstel)werkzaamheden tenzij dit onmogelijk is. Opdrachtgever dient hierbij zijn medewerking te verlenen.

9. Terugbetalingen aan Opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer. Indien het Product niet 100% in nieuwstaat is, brengt IT Formule kosten in rekening voor het retour nemen van het Product

Product ongeopend
Product geopend en ongebruikt
Product geopend en gebruikt
Geen retourkosten
15% van de verkoopprijs
30% van de verkoopprijs
10. De retourtermijn bedraagt ten hoogste 14 dagen. .

11. Indien de reclamatie, c.q. klacht ongegrond is, kan IT Formule kosten voor het onderzoek in rekening brengen bij Opdrachtgever.

 

Artikel 20 – Acceptable Use Policy

1. De Acceptable Use Policy van IT Formule is bedoeld om klanten en gebruikers duidelijkheid te geven over wat IT Formule van hen verwacht wanneer ze gebruik maken van onze diensten.

2. IT Formule ondersteunt ongecensureerde uitwisseling van informatie over het internet en wij monitoren, onder normale omstandigheden, de activiteiten van onze gebruikers niet actief. IT Formule monitort en controleert nooit en te nimmer inhoudelijk. Het is echter IT Formule wel toegestaan om materiaal dat naar ons oordeel illegaal is, schadeclaims tot gevolg kan hebben en/of strijdig is met deze Acceptable Use Policy te verwijderen. IT Formule kan eventueel met bevoegde instanties en/of andere derde partijen samenwerken om criminele en andere ongewenste activiteiten te onderzoeken. Activiteiten die onverenigbaar zijn met deze Acceptable Use Policy of de Algemene Voorwaarden of die de beschikbaarheid van het netwerk of de bruikbaarheid van het netwerk verminderen worden schadelijk geacht.

3. Het handelen van klanten en gebruikers in strijd met deze Acceptable Use Policy kan resulteren in de beëindigen of opschorting van het overeengekomen contract tussen u en IT Formule, zonder voorafgaande in kennis stelling. IT Formule is ten alle tijden gemachtigd om internet /netwerkverkeer te onderzoeken en/of te filteren. Hier hoeft IT Formule geen verdere rapportages van af te geven of verdere inlichtingen van te verstrekken.

4. Alle diensten van IT Formule mogen alleen gebruikt worden voor doeleinden die in overeenstemming zijn met de wet en conform de Algemene Voorwaarden van IT Formule.

5. De Acceptable Use Policy heeft ten doel om:

●      betrouwbare dienstverlening te garanderen;

●      veiligheid en privacy van onze systemen en netwerk, alsmede systemen en netwerken van derden;

●      het voldoen aan bestaande wettelijke bepalingen;

●      het in stand houden van onze reputatie als een verantwoorde serviceprovider;

●      het aanmoedigen van verantwoord gebruik van het internet;

●      het ontmoedigen van activiteiten die de waarde en bruikbaarheid van diensten verminderen;

●      het waarborgen van de privacy en security van individuele klanten en-/of gebruikers

 

Artikel 21 – Schending Acceptable Use Policy

De volgende punten worden beschouwd als schendingen van de Acceptable Use Policy (AUP):

1. Illegaal gebruik: De diensten van IT Formule mogen niet worden gebruikt voor illegale activiteiten of ondersteuning van illegale activiteiten. IT Formule behoudt zich het recht voor om samen te werken met bevoegde instanties en-/of gedupeerden bij onderzoek naar vermeende illegale praktijken.

2. Schade aan minderjarigen: Gebruik van de diensten van IT Formule die schade toebrengen aan of die pogen schade toe te brengen aan minderjarigen. Er wordt hier voornamelijk maar niet uitsluitend het tegengaan van kinderpornografie beoogd.

3. Bedreiging, stalken of lastigvallen: De diensten van IT Formule mogen niet worden gebruikt voor het verzenden van enig materiaal (e-mail, uploads, postings in nieuwsgroepen of anders) dat dreigementen en-/of aanmoedigingen tot het aanbrengen van schade bevat jegens personen, instellingen en-/of bezittingen.

4. Frauduleuze activiteiten: De diensten van IT Formule mogen niet worden gebruikt voor het aanbieden van frauduleuze goederen en-/of diensten te kopen of te verkopen of om oplichtingspraktijken als piramidespelen, kettingbrieven e.d. Te promoten.

5. Oplichting of voordoen als iemand anders: Het toevoegen, verwijderen of aanpassen van netwerkheaders in een poging iemand te misleiden of op te lichten is verboden. U zelf voordoen als iemand anders door vervalste headers of andere informatie betreffende de identiteit van een persoon is verboden. Het gebruik van anonieme remailers of nicknames valt niet onder het verbod van dit artikel.

6. Unsolicited Commercial E-mail en Unsolicited Bulk E-mail (SPAM): De diensten van IT Formule mogen niet worden gebruikt voor het verzenden van ongevraagde commerciële e- mail en ongevraagde bulk-e-mail. Overtredingen van dit type leiden tot directe afsluiting van de dienst(en) bij IT Formule. Let op: Diensten en/of servers die spammers ondersteunen of die ervoor zorgen dat onze IP-adressen in een van de spamdatabases terecht komen, worden direct afgesloten en-/of verwijderd uit ons netwerk. De server wordt pas weer aangesloten vanaf het moment dat u garandeert dat u alle sporen van het bedoelde materiaal heeft verwijderd en u ons toestemming verleent en daartoe toegang tot de server verschaft om te kunnen controleren dat al het materiaal inderdaad volledig is verwijderd. Een eventuele tweede overtreding leidt tot onmiddellijke permanente verwijdering van de server uit ons netwerk zonder bericht vooraf.

7. E-mail- of nieuwsbombardementen: Kwaadaardige opzet om het een ander onmogelijk te maken gebruik te maken van elektronische mail en-/of nieuwsdiensten leidt tot beëindiging van de diensten bij  IT Formule.

8. E-mail- of berichtvervalsing: vervalsing van een berichtheader, geheel of gedeeltelijk van enige elektronische transmissie ontstaan of komend via een dienst van IT Formule is een schending van deze Acceptable Use Policy.

9. Ongeautoriseerde toegang: Misbruik van de diensten van IT Formule om toegang te krijgen of pogingen daartoe te ondernemen tot accounts van derden is niet toegestaan. Het penetreren van beveiligingen van hardware of software van IT Formule en-/of derden is niet toegestaan. Bovenstaande gevallen leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw dienst bij IT Formule ongeacht het feit of er daadwerkelijk schade is aangericht.

10. Inbreuk op copyright of handelsmerken: Gebruik van de diensten van IT Formule om op welke manier dan ook zaken te distribueren waar een copyright of handelsmerk op rust of die een patent, bedrijfsgeheim of andere rechten van derden schenden is niet toegestaan. Voorbeelden zijn o.a. Het zonder toestemming kopiëren van materiaal met een copyright, de digitalisatie en verspreiding van foto’s uit boeken, magazines en andere bronnen met een copyright en het zonder toestemming verspreiden van software met een copyright.

11. Verzamelen van persoonlijke gegevens: Gebruik van de diensten van IT Formule voor het verzamelen van persoonlijke gegevens van derden zonder dat zij daar vanaf weten en daar toestemming voor hebben gegeven.

12. Netwerkverstoringen en andere vijandige activiteiten: Gebruik van de diensten van IT Formule voor activiteiten die de mogelijkheid van derden om gebruik te maken van de diensten van IT Formule en-/of het internet verhinderen of verstoren is niet toegestaan. Dit omvat o.a. Dos- en ddos-aanvallen op systemen van IT Formule en-/of derden en andere ongewenste en illegale activiteiten. Misbruik leidt tot onmiddellijke opheffing van uw IT Formule dienst.

13. Verspreiding van virussen: Opzettelijke verspreiding van software die erop gericht is schade toe te brengen aan de systemen, netwerken, software en data van derden en-/of die derden lastigvalt en-/of bedreigt is verboden en leidt tot onmiddellijke opheffing van uw IT Formule dienst.

14. Aansprakelijkheid voor derden: Klanten en gebruikers van IT Formule zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor activiteiten die derden ondernemen, met gebruikmaking van hun dienst van IT Formule, die de richtlijnen in deze Acceptable Use Policy overtreden.

 

Artikel 22 – Rapportage overtreding Acceptable Use Policy

1. IT Formule verzoekt een ieder, en in het bijzonder Opdrachtgever, die gelooft dat er een overtreding van deze AUP heeft plaatsgevonden, deze overtreding te melden aan onze abuse-afdeling op https://www.itformule.nl/.

2. De melding dient de volgende gegevens te bevatten:

●      Het IP-adres waarvandaan de vermeende overtreding is begaan;

●      De datum en het tijdstip van de vermeende overtreding met de tijdzone of het verschil met GMT;

●      Bewijs van de vermeende overtreding;

3. IT Formule kan een of meer van de volgende acties ondernemen als gevolg van klachten: (1) Geschreven of verbale waarschuwingen, (2) Stopzetten van de afgenomen dienst(en), (3) In rekening brengen van administratieve en/of her-activeringskosten en (4) de door IT Formule geleden schade claimen en juridische stappen ondernemen tegen de overtreder.

 

Artikel 23 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. IT Formule gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal IT Formule de betrokkene hierover onverwijld informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@itformule.nl.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van IT Formule verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever IT Formule tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

3. Indien IT Formule op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

4. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is IT Formule gerechtigd Opdrachtgever toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. IT Formule is gerechtigd deze codes te wijzigen. De codes zijn vertrouwelijk en kunnen slechts aan geautoriseerd personeel verstrekt worden. Schade ten gevolge van het gebruik of misbruik van deze codes komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. In geen geval is IT Formule hiervoor aansprakelijk, tenzij de schade het directe gevolg is van een handelen of nalaten van IT Formule.

5.Het gebruik van payment terminal mechanismen (alle soorten digitale betalingssystemen) en/of het gebruik van elektronisch geld is voor eigen verantwoordelijkheid en rekening en risico Opdrachtgever.

 

Artikel 24 – Eigendomsvoorbehoud

1. Indien IT Formule zaken levert aan Opdrachtgever, blijven alle door IT Formule geleverde zaken, blijven eigendom van IT Formule totdat Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met IT Formule gesloten overeenkomsten is nagekomen. Indien

2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht IT Formule zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat IT Formule zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan IT Formule of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van IT Formule zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

5. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings– en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

6. IT Formule heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte zaken, onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van IT Formule. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal IT Formule de zaken alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen leveren aan Opdrachtgever.

7. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte zaken komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan IT Formule worden vergoed door Opdrachtgever.

8. Indien sprake is van zaakvorming, vormt Opdrachtgever die zaak slechts voor IT Formule en houdt Opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor IT Formule totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen heeft voldaan; IT Formule blijft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door Opdrachtgever eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

9. (Gebruiks)rechten, worden in voorkomend geval aan Opdrachtgever verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever alle uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever zijn overeengekomen, komt aan Opdrachtgever het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.

 

24A – Ter beschikking gestelde zaken

IT Formule kan bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking stellen aan Opdrachtgever. Indien IT Formule daartoe verzoekt, is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat (in volledigheid en vrij van gebreken) te retourneren. Ingeval van niet-nakoming is Opdrachtgever verplicht alle hieruit voortvloeiende kosten te voldoen (inclusief eventuele kosten van vervanging van de zaak).

 

Artikel 25 – Overmacht

1. IT Formule is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van IT Formule wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van IT Formule, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan IT Formule zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van IT Formule buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Partijen kunnen gedurende de periode van de overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

4. Indien IT Formule ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal nakomen, en aan het nagekomen resp. na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is IT Formule gerechtigd om dit gedeelte afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever dient deze factuur te voldoen als ware het een separate overeenkomst.

 

Artikel 26 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van IT Formule, is IT Formule uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever IT Formule binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en BNIT FormuleAAM deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat IT Formule in staat is om adequaat te reageren.

2. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door IT Formule leidt tot aansprakelijkheid van IT Formule, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.

3. IT Formule is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door IT Formule geleverde diensten en/of producten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.

4. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van IT Formule per gebeurtenis per jaar uitkeert.

5. IT Formule is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

6. IT Formule is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de Software, programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur en Software.

7. IT Formule is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Software van IT Formule die zonder uitdrukkelijke toestemming van IT Formule heeft plaatsgevonden.

8. IT Formule staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens IT Formule verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht.

10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van IT Formule vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij IT Formule. Elke vordering tot schadevergoeding jegens IT Formule dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt de vordering te vervallen.

11. De aansprakelijkheid van IT Formule eindigt in elk geval na verloop van één jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen Partijen.

 

Artikel 27 – Geheimhouding

1. IT Formule en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.

2. Indien IT Formule op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en IT Formule zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is IT Formule niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

3. De geheimhoudingsverplichting leggen IT Formule en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 28 – Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van IT Formule berusten uitsluitend bij IT Formule en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.

2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van IT Formule rustende openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van IT Formule. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door IT Formule opgeleverde zaken, dient IT Formule expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten of zaken waarop de intellectuele eigendomsrechten van IT Formule rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

4. Indien Opdrachtgever een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van IT Formule vaststelt, of anderszins een vermoeden heeft van een (mogelijke) inbreuk op de IE-rechten en auteursrechten, stelt Opdrachtgever IT Formule hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

5. Indien Opdrachtgever een inbreuk maakt op de IE- en auteursrechten van IT Formule, is Opdrachtgever een direct opeisbare schadevergoeding verschuldigd van € 10.000,- euro per inbreuk met een verhoging van € 250,- euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

 

Artikel 29 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan IT Formule verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.

2. Opdrachtgever vrijwaart IT Formule van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

3. Opdrachtgever vrijwaart IT Formule voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.

4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan IT Formule verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 30 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van IT Formule of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@itformule.nl met als onderwerp “klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil IT Formule de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. IT Formule zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 31 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen IT Formule en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. IT Formule kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen IT Formule en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechtbank aanwijzen.

 

Leiderdorp, 01 augustus 2021

 

 

 

 

Eerst een paar kritische vragen over uw back-ups

Back-uppen kan op allerlei manieren en op allerlei momenten. Wat is verstandig? Het antwoord hangt ook samen met de vraag hoe snel uw bedrijf of uw website beslist weer ‘up and running’ moet zijn. Het ene bedrijf moet per se binnen een paar uren of minuten de draad weer kunnen oppakken, het andere heeft meer tijd voor herstel nadat het digitaal uit de lucht is gegaan. In ons back-upplan houden we rekening met uw wensen op dit vlak.

Daarnaast nemen we in het plan op welke stappen er moeten worden gezet als uw bedrijf of organisatie platgaat. Een aanval met ransomware leidt tot een heel andere situatie dan een brand in uw pand. Het is goed om vooruit te denken zodat snel de juiste stappen kunnen worden gezet als het onverhoopt zo ver komt. IT Formule bereid samen met u de juiste maatregelen voor.

Wat gaan we back-uppen en hoe?

De oplossing die IT Formule voor u realiseert, biedt u de mogelijkheid in de back-ups tot één jaar terug in de tijd te gaan. We maken niet alleen een back-up van uw eigen IT-omgeving, maar ook van uw data in de cloud. Vervolgens testen wij de kwaliteit van de back-ups elk half jaar. Dat doen we samen met u of uw medewerkers, want uw betrokkenheid is belangrijk: in uw organisatie hoort kennis aanwezig te zijn over wat er geback-upt is en hoe het in noodgevallen terugzetten van de back-ups in zijn werk gaat. Het halfjaarlijkse testen doen we dan ook samen met u.